Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Veilig en Vertrouwd B.V.


Definities

 • Veilig en Vertrouwd B.V.: gevestigd in Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87220970.
 • Opdrachtgever: De partij die gebruikmaakt van de diensten van Veilig en Vertrouwd.
 • Werknemer(s): De medewerkers van Opdrachtgever. Dit kunnen echter ook vrijwilligers, bezoekers, deelnemers, ZZP’ers zijn die verbonden zijn aan Opdrachtgever. Deze laatstgenoemde groepen echter alleen na toestemming van Opdrachtgever.
 • Werkzaamheden & Diensten: Alle taken die Veilig en Vertrouwd uitvoert, zoals vermeld in de offerte en/of de samenwerkingsovereenkomst.
 • Samenwerkingsovereenkomst: De schriftelijke vastlegging van afspraken tussen tussen Veilig en Vertrouwd en de opdrachtgever.
 • Partijen: Veilig en Vertrouwd B.V. en Opdrachtgever tezamen.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten, offertes en overeenkomsten van Veilig en Vertrouwd;
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. Als een overeenkomst afwijkende bepalingen bevat, gaan deze voor;
 3. Als deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, gelden ze ook voor volgende overeenkomsten;
 4. Voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk vastgelegd in een addendum o.i.d.

 

Aanbod en Overeenkomst

 1. Aanbiedingen van Veilig en Vertrouwd zijn vrijblijvend en exclusief BTW;
 2. Een overeenkomst ontstaat zodra de offerte door de opdrachtgever via e-mail is goedgekeurd;
 3. Veilig en Vertrouwd voert geen opdrachten uit totdat de ondertekende overeenkomst is ontvangen;
 4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd;
 5. Als tijdens de uitvoering blijkt dat wijzigingen nodig zijn, passen beide partijen de opdracht in goed overleg aan.

 

Duur, Beëindiging en Ontbinding

 1. Partijen gaan bij aanvang een samenwerking aan van tenminste één jaar (12 maanden) met automatische verlenging van eenzelfde periode. Partijen kunnen de samenwerking schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand voor einde van een periode.
 2. De overeenkomst eindigt wanneer de werkzaamheden zijn voltooid en volledig zijn betaald.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst ontbinden als één van de Partijen zijn verplichtingen aantoonbaar niet nakomt.
 4. Veilig en Vertrouwd ontbindt per direct de samenwerkingsovereenkomst bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de opdrachtgever.

 

Tarieven en betalingen

 1. De tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen;
 2. Reistijd, reis- en verblijfskosten worden voor de standaard consults niet in rekening gebracht. Voor maatwerkopdrachten wel, daarin verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging;
 3. Veilig en Vertrouwd kan de tarieven jaarlijks aanpassen op basis van de CPI-index. Als de dienstverlening dusdanig verandert, dan zal een eventueel prijsgevolg vooraf worden gecommuniceerd;
 4. Facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald. Bij niet tijdige betaling kan Veilig en Vertrouwd ervoor kiezen de dienstverlening op te schorten;
 5. Bezwaren tegen facturen moeten binnen 8 dagen schriftelijk worden ingediend.

 

Uitvoering van de Opdracht

Veilig en Vertrouwd…

 1. …voert de diensten naar beste kunnen uit.
 2. …bepaalt wie de opdracht uitvoert en op welke manier.
 3. …levert altijd (als het om Vertrouwenspersonen gaat) LVV gecertificeerde Vertrouwenspersonen;
 4. …levert direct een vervangende Vertrouwenspersoon als medewerker van Opdrachtgever ontevreden is of geen juiste klik ervaart. Voorop staat het belang van deze Medewerker;
 5. …levert jaarlijks een beknopte rapportage aan waarin het aantal meldingen en de aard van de meldingen beschreven worden. Geheel anoniem en niet herleidbaar naar personen.

 

Annulering van Diensten

 1. Individuele afspraken / consults kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Eventuele voorbereidende kosten zullen o.b.v. gebruikte uren wel worden verrekend (denk hierbij aan bijv. het maken van een presentatie);
 2. Bij niet of te laat annuleren worden de kosten volledig in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

 1. Veilig en Vertrouwd is alleen aansprakelijk voor directe schade tot het bedrag van de facturen die betrekking hebben op de specifieke casus;
 2. De opdrachtgever moet schade binnen 60 dagen na ontdekking schriftelijk melden;
 3. De opdrachtgever moet Veilig en Vertrouwd eerst de kans geven om tekortkomingen te herstellen voordat schade wordt gevorderd;
 4. Veilig en Vertrouwd is niet aansprakelijk voor schade door onderaannemers of derden die niet in vaste dienst zijn.

 

Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

 1. Partijen houden alle vertrouwelijke informatie geheim, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is;
 2. Veilig en Vertrouwd kan verkregen gegevens gebruiken voor statistische doeleinden, mits niet herleidbaar tot individuele opdrachtgevers;
 3. 12 maanden na beëindiging van de samenwerking zal Veilig en Vertrouwd alle bedrijfsgegevens van Opdrachtgever zorgvuldig vernietigen;
 4. Partijen kunnen merk- en handelsnamen en logo’s van elkaar gebruiken voor reclamedoeleinden.

 

Werknemers

 1. Werknemers kunnen zelfstandig gesprekken aanvragen met een vertrouwenspersoon van Veilig en Vertrouwd via de daarvoor ingerichte digitale portal;
 2. De opdrachtgever zorgt indien mogelijk voor een afgesloten werkplek voor de Vertrouwenspersoon en haar Medewerker. Indien deze niet beschikbaar of gewenst is, dan zal er uitgeweken worden naar een externe locatie. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
 3. De opdrachtgever mag zich zonder toestemming van de Melder/Medewerker niet mengen in een lopend traject met de Vertrouwenspersoon;
 4. Veilig en Vertrouwd specificeert facturen zonder vertrouwelijke informatie te vermelden.

 

Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening van Veilig en Vertrouwd kunnen worden gemaild naar info@veiligenvertrouwd.nl;
 2. We streven ernaar een klacht m.b.t. onze dienstverlening snel, zorgvuldig en naar tevredenheid van Opdrachtgever op te lossen. Als een klacht binnen 3 maanden niet naar tevredenheid van Partijen is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de Commissie van Toezicht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

 

Overig

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst of voorwaarden niet eenzijdig ontbinden, vernietigen, opschorten of verrekenen;
 2. Ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen;
 3. Partijen passen niet-bindende bepalingen aan in overleg;
 4. Verplichtingen die na het einde van de overeenkomst voortduren, blijven bestaan.

 

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst;
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Arnhem.

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet